Kaugnay na artikulo sa maling pagtingin sa wikang filipino

Alam naman natin na ito ay napapanahon at naaangkop lalo na sa Estados Unidos. Una, maraming kaugnay na mga problemang pansekswal ang mga kabataan na maaaring mabawasan kung ang mga kabataan ay binibigyan ng sapat at angkop na pagtuturo nang mabuti sa mga oras na ang seks ay isa nang pangunahing usapin para sa kanila.

Ang katotohanang ito ay kinilala na nang Konstitusyon ng bansa nang itakda nito na maging wikang panturo ang Filipino Seksyon 6. Samantala, pinabayaan lamang nila si Dr.

Kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan. Kailanman at ang nakararami sa lahat ng mga Kagawad ng Gabinete ay nagpahatid sa Pangulo ng Senado at sa Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng kanilang nakasulat na deklarasyon na hindi kayang gampanan ng Pangulo ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan, ang Pangalawang Pangulo ang dapat bumalikat agad sa mga kapangyarihan at tungkulin ng katungkulan bilang Nanunungkulang Pangulo.

Ngunit nang magsalita si Senador Franklin Drilon na isang Ilonggo, sabi niya, hindi na kailangan ng interpreter sapagkat lahat naman sila ay mauunawaan ang testimonya kahit sa Tagalog.

Ang mga pagpapasya ng Kataastaasang Hukuman sa ano mang usapin na iniharap dito upang pasyahan en banc o sa division ay dapat mabuo sa pagsasanggunian bago italaga ang isang usapin sa isang Mahistrado upang sulatin ang opinyon ng Hukuman.

Isang pambansang wika na magiging makapangyarihang kasangkapan sa pagtataguyod ng pangkalahatang unawaan at pagkikintal ng pambansang pagmamalaki ng sambayanang Pilipino.

Wikang Filipino sa perspekto ng Tomasino

Kung mangyari ang pamalagiang pagkabalda, pagkamatay, pagkakaalis sa katungkulan o pagbibitiw ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, ang Pangulo ng Senado o, kung hinding nito kaya, ang Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan ang dapat gumanap kung gayon na Pangulo hanggang sa mahalal at maging marapat ang Pangulo o Pangalawang Pangulo.

Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. Ang Kongreso ay dapat magsimula ng pagpupulong sa ikasampu ng umaga ng ikatlong araw pagkaraang mabakante ang mga katungkulan ng Pangulo at ng mga Pangalawang Pangulo, alinsunod sa mga alituntunin nito na hindi mangangailangang itawag, at sa loob ng pitong araw ay magpatibay ng batas na tumatawag ng tanging halalan upang maghalal ng isang Pangulo at isang Pangalawang Pangulo na idaraos nang hindi aaga sa apatnapu't limang araw o di lalampas sa animnapung araw mula sa panahon ng pagtawag na iyon.

Totoo ngang sa kasalukuyan ay gumagamit tayo ng mga aklat na nakasulat sa wikang Ingles ngunit may mga isinasagawa nang pagsasalin ang Komisyon ng Wikang Filipino upang matumbasan ang mga wikang teknikal.

Ang Kataastaasang Hukuman ay dapat maglaan sa taunang budget nito ng laang-gugulin para sa Council. Ayon kay Servas, bagamat may pagbabago naman ang kanilang pinag-aaralan sa bawat semester, napapansin niyang parang dinadagdagan lamang ang mga luma nilang pinag-aralan.

Tapos napansin ko rin na minsan iyong ginagamit nilang mga guro reference material ay sa English nakasulat tapos itina-translate lang nila guro sa Filipino. Ang mga nagtuloy naman sa pag-aaral ay masasabing hilaw ang pagkatuto, kung pag-uusapan ang wika—hindi na matatas sa wikang nakagisnan ay unti-unting nalimutan at hindi na ito napahalagahan.

Ang FDI na tinatamasa ng mga bansang ito ay ebidensya na hindi naman malaking salik ang pag-Iingles para makaakit ng dayuhang puhunan. Sa pangkalahatan, nasa ranggong 31 sa bilang pinakamakapangyarihang wika sa internet ang Tagalog Pimienta, Maaari siyang alisin sa panunungkulan sa paraang katulad ng sa Pangulo.

Saligang Batas ng Pilipinas (1987)

Ang nasabing programa ay may komponent na sumasaklaw sa Filipino Nocon et al. Pamali-mali pa rin ang marami sa atin sa pagbaybay ng salitang Ingles. Ang mga kalupunang lehislatibo ng mga pamahalaang lokal ay dapat magkaroon ng mga kinatawang sektoral ayon sa maaaring itakda ng batas.

They measure between 18 to 35 feet in length and weigh about 20 tons. Kailangang mawala ang maling pananaw na ang intelihenteng talakayan ay mangyayari lang kung gagamit ng wikang Ingles. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal, at sosyal.

Kung masusunod ang kahunghangan ng CHED, masasayang ang potensyal ng Filipino na maging nangungunang wikang global. Sa Estados Unidos, hindi katulad ng Inglatera, ang pampublikong edukasyon ay pamamahalaan ng bawat indibidwal na estado. Mahusay na amplifier at pangsustine ng kampanya at kasangkapan din sa pag- oorganisa ang social media.

There is a truth to what Cruz said. Maaaring humarap din siya rito kahit sa iba pang pagkakataon. Nakapagsalita naman ako pero pinutol din ng presiding officer. Noon pa man ay binibigyang-diin na ng mga maka-K to 12 na babawasan ang mga asignatura sa kolehiyo at ililipat ang mga ito sa senior high school.

Sa artikulong ito, ipinahayag ni Panganiban, na naging guro ng Wika sa UST at sa iba pang mga pamantasan sa bansa, ang pagnanais niyang maipaunawa sa mga Pilipino, partikular sa mga mag-aaral, ang kahalagahan ng seryosong pag-aaral at paglinang sa wikang pambansa. Dapat isaad ng sertipikasyon kung bait hindi naihayag o naigawad ang pasya o resolusyonsa loob ng naturang panahon.

Ang sino mang halal o hinirang na pinuno o kawaning pambayan ay hindi dapat tumanggap ng dagdag, doble, o di-tuwirang suweldo maliban kung tiyakang ipinahihintulot ng batas, ni tumanggap ng ano mang regalo, pabuya, katungkulan, o ano mang uri ng titulo mula sa alin mang banyagang pamahalaan nang walang pagsang-ayon ang Kongreso.

Ang panukalang-batas sa pagtawag ng tanging halalan ay ituturing na pinagtibay sa ilalim ng Talataan bilang 2, Seksyon 2, Artikulo VI ng Konstitusyong ito at dapat maging batas matapos pagtibayin sa ikatlong pagbasa ng Kongreso. Andrew Gonzales on Language. Dahilan nga sa pag-usbong ng teknolohiya, naimbento ang mga applications o mga social media na tutulong sa pakikipagkomunikasyon sa bawat isa.

Dapat magkaroon ang mga unit ng pamahalaang lokal ng makatwirang kaparte, ayon sa itatakda ng batas, sa mga pambansang bwis na dapat ipalabas para sa kanila.

Ang mga pribadong ariarian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan nang walang wastong kabayaran.Mula sa umiiral na sitwasyong may tiyak na siyam na yunit ang wikang Filipino, inilalagay na ngayon ang kapalaran ng wika sa kamay ng mga unibersidad, kolehiyo, departamento, mga guro’t mag-aaral, gayundin sa iba pang mga puwersa sa.

Ang maling Pagtingin sa Wikang Filipino Matagal na nating ginagamit ang wikang filipino, hindi ngalang natin ito gaanong ginagamit bilang midyum sa mga akademiko at teknikal na usapin.

Bunga na rin ng edukasyong kanluranin, kailangan pa nating patunayan na kaya nitong maging midyum sa talastasang 3/5(2). 25 Tanong at Sagot hinggil sa Kalusugan at Karapatang Pantao. sina Dr. Benito E. Molino at G. Pepito Santiago bilang mga tagasalin sa Filipino at Bisaya.

Sa aming pangunahing editor si Dr. Aurora A. Parong Mayroon ding mga salita na nakasulat sa italics para pa rin sa higit na. Sa pamamagitan ng Bagong Konstitusyon ngnilinaw at tiniyak na mayroon tayong wikang pambansa at ito ay ang “FILIPINO” na ang nukleo ay PILIPINO na isang “wikang umiiral, buhay, ginagamit na at may literatura at gramatika, patuloy na5/5().

Artikulo Tungkol Sa Maling Pagtingin Sa Wikang Filipino. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga dahilan ng Teenage Pregnancy: 1. Kakulangan ng paggabay mula sa mga kapamilya lalo na mula sa mga magulang. 2. Katigasan ng ulo at hindi marunong sumunod sa pangaral. 3. Mula taong hanggangilang nagsusuring artikulo na ang nailathala sa Varsitarian na tumalakay sa wikang pambansa—ang pagbabago nito, ang pang-wikang tanggapan, at ang paggising ng kamalayan ng mga Pilipino sa kanilang wikang Filipino.

Download
Kaugnay na artikulo sa maling pagtingin sa wikang filipino
Rated 3/5 based on 79 review